facebook
plakat

plakat

Etiuda&Anima

24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy
21 - 26. 11. 2017

en
Etiuda&anima newsletter

Rozwiń Menu

Zwiń Menu

23. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY ETIUDA&ANIMA, 22–27 LISTOPADA 2016

13.05.2016

Regulamin konkursu etiud studenckich – Etiuda

§1

O udział w festiwalowym konkursie ETIUDA mogą ubiegać się etiudy studenckie oraz filmy dyplomowe (z wyjątkiem filmów animowanych), powstałe w szkołach filmowych i artystycznych w ramach procesu dydaktycznego, o czasie trwania do 30 minut projekcji, zrealizowane w latach 2014 – 2016, których kopie projekcyjne zostaną nadesłane na festiwal w formatach: DCP, Blu-ray, DVD-video lub pliku cyfrowym h264mov. Filmy raz zgłoszone na Konkurs nie podlegają ponownej selekcji w latach następnych.

§2

Biuro Organizacyjne Festiwalu przyjmuje zgłoszenia do konkursu od 20 kwietnia do 31 lipca 2016 r. Organizatorzy zalecają korzystanie z możliwości zgłoszenia filmu do selekcji poprzez platformę Filmfreeway – www.filmfreeway.com. Możliwe jest także zgłoszenie filmu w dotychczasowym trybie, tj. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na naszej stronie www.etiudaandanima.com  i przesłanie w nim publicznego lub prywatnego (z hasłem lub bez) linku do filmu (np. Vimeo, Youtube, itp.) z nieograniczonym dostępem czasowym, a także streszczenia i listy dialogowej w języku angielskim, materiałów reklamowych wraz z kadrami filmu oraz biografii reżysera. Pozostawiamy również możliwość dostarczenia filmu do selekcji w formie płytki DVD-video na adres pocztowy biura: Polska, 30-060 Kraków, ul. Oleandry 1. Do selekcji nie będą dopuszczane filmy bez wypełnionej karty zgłoszeniowej online. Festiwal nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu.

§3

O dopuszczeniu filmu do konkursu decyduje Dyrektor Artystyczny Festiwalu po zakończeniu prac Komisji Selekcyjnej. Zgłaszający filmy do selekcji zostaną poinformowani do dnia 30 września 2016 r. o przyjęciu filmów do konkursu.

§4

Autorzy filmów zakwalifikowanych do konkursu zobowiązani są do dostarczenia organizatorom na własny koszt kopii projekcyjnych filmów w formatach: DCP, Blu-ray, DVD-video lub linku do pliku cyfrowego w terminie do dnia 15 października 2016 r., pod rygorem skreślenia z listy filmów dopuszczonych do konkursu.

§5

Filmy konkursowe ocenia – stosując w pierwszym rzędzie kryteria artystyczne – międzynarodowe Jury, obradujące pod kierunkiem Przewodniczącego, powołanego przez Dyrekcję Festiwalu spośród grona Jurorów. Jury pracuje i podejmuje decyzje stosując ustanowiony przez Przewodniczącego w porozumieniu z pozostałymi członkami, oraz Dyrekcją Festiwalu, Regulamin prac Jury. Osobą pomagającą w pracach Jury jest powołany przez Dyrekcję Festiwalu Sekretarz Jury.

§6

Jury przyznaje następujące nagrody w ramach Konkursu Etiuda 2016:

  1. Grand Prix – Złoty Dinozaur oraz nagrodę finansową
  2. Srebrny Dinozaur
  3. Brązowy Dinozaur

Specjalny Złoty Dinozaur dla najlepszego zestawu filmowego /minimum 3 filmy
w konkursie/ zgłoszonego przez jedną z uczelni filmowych.
Jury ma również prawo przyznawania Dyplomów Honorowych.

§7

Dyrekcja Festiwalu decyduje o prawie i trybie przyznawania Nagród Pozaregulaminowych, w tym wyłonionej w głosowaniu widzów Nagrody Publiczności, a także Nagrody Jury Studenckiego. Dyrektor Artystyczny Festiwalu zastrzega sobie prawo przyznania, w przypadku uzasadnionym szczególnymi względami artystycznymi, Specjalnej Nagrody „Wielkiego Niedocenionego”, dla najbardziej pokrzywdzonego filmu konkursowego.

§8

Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 27 listopada 2016 r. w trakcie uroczystego zakończenia festiwalu. Nagrody nieodebrane zostaną wysłane pocztą lub przekazane w innym trybie w terminie miesiąca od daty zakończenia festiwalu.

§9

Biuro Organizacyjne Festiwalu zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich praw związanych z eksploatacją filmów przyjętych do konkursu.

§10

Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na:
trzykrotną projekcję w trakcie trwania festiwalu oraz w przypadku otrzymania jednej
z nagród na projekcje w ramach, organizowanej w kraju oraz za granicą, imprezy „Objazdowa Etiuda&Anima 2016″, prezentującej laureatów festiwalu oraz udzielenie festiwalowi prawa do bezpłatnego wykorzystania materiałów promocyjnych oraz fragmentów filmu (trailer lub fragment o długości 2 minut) we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z organizacją festiwalu.

§11

Koszty transportu kopii przysłanych na festiwal, jak również wszelkie opłaty przewozowe związane z ich dostarczeniem ponosi zgłaszający. Jest on odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów. Do zagranicznych przesyłek filmowych spoza Unii Europejskiej powinna być dołączona faktura pro forma na kwotę nie większą niż 5 Euro. Przesyłka winna być opatrzona napisem „For cultural purposes only – no commercial value”.

§12

Kopie filmowe DCP, Blu-ray zwracane będą na koszt organizatora w terminie 4 tygodni od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Festiwal powinien być powiadomiony nie później niż tydzień przed rozpoczęciem. Organizator nie odpowiada za szkody wynikające ze źle wskazanego adresu. Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię filmu w stanie nie gorszym niż to wynika z normalnej eksploatacji. Organizator Festiwalu bierze odpowiedzialność finansową za posiadane kopie filmowe w okresie trwania imprezy do wartości podanej w karcie zgłoszeniowej.

 

Kraków, dnia 15 kwietnia 2016 r.

Dyrekcja 23. MFF Etiuda&Anima 2016

Katarzyna Surmacz
Bogusław Zmudziński